Aigiri Nandini Lyrics | Mahishasura Mardini | Rajalakshmee Sanjay | महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, aigiri nandini lyrics in english pdf free download

Aigiri Nandini Lyrics | Mahishasura Mardini | Rajalakshmee Sanjay | Aigiri Nandini Nanditha Medhini’ is a very popular Durga Devi Stotram

Song Cradit

Song:aigiri nandini
Language: Sanskrit
Singer: Rajalakshmee Sanjay
Lyrics: Adi Sankaracharya
Music: Sanjay Chandrasekhar
Music Label: Rajshri Soul

Aigiri nandini lyrics in English

1:- [A] Ayi giri nandini
nandhitha medhini
Viswa vinodhini
nandanuthe
Girivara vindhya
sirodhi nivasini
Vishnu Vilasini
Jishnunuthe

[B] Bhagawathi hey
sithikanda kudumbini
Bhoori kudumbini
bhoori kruthe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

2:- [A] Suravara varshini
durdara darshini
Durmukhamarshani
harsharathe
Tribhuvana poshini
Sankara thoshini,
Kilbisisha moshini
ghosharathe

[B] Danuja niroshini
Dithisutha roshini
Durmatha soshini
Sindhusuthe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

3:- [A] Ayi Jagadambha
Madambha Kadam
Vana priya vasini
Hasarathe
Shikhari siromani
tunghimaalaya
shringanijaalaya
madhyagathe

[B] Madhu Madhure Madhu
kaitabha banjini
Kaitabha banjini
raasarathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

4:- [A] Ayi satha kanda
vikanditha runda
Vithunditha shunda
Gajaadhipathe
Ripu Gajaganda
Vidhaarana chanda,
Paraakrama shunda
mrugathipathe

[B] Nija bhuja dhand
nipaathitha khanda
Vipaathitha munda
bhatadhipathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

5:- [A] Ayi rana durmatha
Shathru vadhothitha,
Durdhara nirjjara
shakthi bruthe
Chathura vichaar
dureena mahashiva
Duthatkrutha
pramathaa dhipathe

[B] Duritha Dureeha
dhurasaya durmathi
Dhanava dhutha
kruithaantha mathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya pardini
ShailaSuthe

6:-[A] Ayi saranagatha
vairi vadhuvara
Veera varabhaya
dhayakare
Tribhuvana
masthaka soola
virodhi Sirodhi
krithamala
shoolakare

[B] Dhumi dhumi thaamara
maho Mukh rikrutha
tigmakare,
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramyaka Kapardini
ShailaSuthe

7:-[A] Ayi nija hoonkruthi
mathra niraakrutha
Dhoomra vilochana
Dhoomra sathe
Samara vishoshitha
sonitha bheeja
Samudhbhava
sonitha bhee jalathe

[B] Shiva shiva shumbha
nishumbhamaha hava
Tarpitha bhootha
pisacharathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

8:-[A] Dhanu ranu shanga
ranakshana sanga
Parisphura danga
natath katake
Kanaka pishanga
prishshathka nishanga
Rasad bhata
shrunga hataa
vatuke

9:-[A] Kritha chaturanga
balakshithi ranga
ghadat Bahuranga
ratad butuke
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

10:-[A] Jaya Jaya japya jaye
jaya shabda
Parastuti tatpara
vishvanute
Bhana Bhana
bhinjjini
bhingrutha noopura
Sinjitha mohitha
bhoothapathe

[B] Nadintha nataartha
Natitha nata nayaka,
Naditha natya
sugaanarathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

11:-[A] Ayi sumanah
Sumanah Sumanah
sumanah sumanohara
kanthiyuthe
Sritha rajanee
rajanee rajanee
rajanee rajanee
kara vakra vrithe

[B] Sunayana vibhramara
Bhramarama Bhramarabra
Bhramarama Bharamara
radhipadhe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

12:-[A] Sahitha mahahava
mallama hallika
Mallita rallaka
mallarathe
Virachitha vallika
pallika mallika
Billika Bhillika
varga Vruthe

[B] Sithakrutha phulla
samulla sitharuna
Thallaja pallava
sallalithe,
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
RamyaKa pardini
ShailaSuthe

13:-[A] Avirala ganda
galanmadha medura
Maththa matangaja
Raajpthe
Tribhuvana
bhooshana bhootha
kalanidhi
Roopa payonidhi
raajasuthe

[B] Ayi suda thijjana
laalasa maanasa
Mohana manmatha
rajasuthe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

14:-[A] Kamala dalaamala
komala kaanthi
Kalakali thaamala
balalathe
Sakala vilasa
Kalanila yakrama
Keli chalathkala
hamsakule

[B] Alikula sankula
kuvalaya mandala
Mauli miladh
bhakulali kule
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

15:-[A] Kara murali rava
veejitha koojitha
Lajjitha kokila
manjumathe
Militha pulindha
manohara gunghjitha
Ranchitha shaila
Nikunjakathe

[B] Nijaguna bhootha
maha sabari gana
Sathguna sambrutha
kelithale
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

16:-[A] Katithata peetha
dukoola vichithra
Mayuka thiraskrutha
Chandra ruche
Pranatha suraasura
mouli mani sphura
Damsula sannakha
Chandraruche

[B] Jitha kanakachala
mauli padorjitha
Nirbhara kunjara
kumbhakuche
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

17:-[A] Vijitha sahasra
karaika sahasra
karaika Sarakara
Karaikanuthe
Kritha sura
thaaraka sangara [x2]
thaaraka
Soonu suthe

[B] Suratha Samaadhi
samaana Samaadhi
Samaadhi Samaadhi
sujatharathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramya Kapardini
Shaila Suthe

18:-[A] Padakamalam
karuna nilaye
varivasya Dhiyonudhi
Nansha shive
Ayi kamale kamalaa
nilaye kamalaa
nilayahssa
kathamna bhaveth

[B] Thava padameva
param Padha Mithyanu
sheelayatho mama
kim na shive
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
Shaila Suthe

19:-[A] Kanakala sathkala
sindhu jalairanu
Sinjinuthe
guna ranga
Bhuvam
Bhajathi sakimna
Shachi kucha
kumbha
Thatipari rambha
sukhanu Bhavam

[B] Thava charanam
saranam kara vani
Nataamara vaani
nivasi shivam
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
Shaila Suthe

20:-[A] Thava Vimaleandhu
kulam vadhnaedhu
malam Sakalam
nanu kulayathe
Kimu puruhootha
pureendu mukhi
Sumukhi bhirasow
vimukhi kriyathe

[B] Mamathu matham
shiva nama dhane
Bhavathi krupaya
kimuna kriyathe
Jaya Jaya hey
Mahishasura mardini
Ramyaka pardini
shaila Suthe

21:-[A] Ayi mai deena
dayalu thaya
krupayaiva Thvaya
bhavi thavyam Mume,
Ayi jagatho janani
kripayasi Yathaasi
Thathaanu mithasi
Rathe

[B] Yaduchitha Matra
bhavathvya rari kurutha
Durutha pama
paakuruthe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
Shaila Suthe

Writing By:- Shivam Kumar

Share this

Shivam Kumar

Hi I am shivam Kumar I am a stunent for Graduation and youtuber and digital marketer