Aigiri Nandini Lyrics in Telugu Pdf Download| Mahishasura Mardini Stotram Telugu

Aigiri Nandini Lyrics in Telugu : is a very popular Durga Devi Stotram. Mahishasur Mardini Lyrics in Telugu is an incarnation of Goddess Durga which was created to kill the demon Mahishasur. ‘Mahishaasura Mardini Stotram Lyrics in Telugu’ is addressed to Goddess Mahishasur Mardini. Mahishasur Mardini is the fierce form of Goddess Durga where she is depicted with 10 arms, riding on a lion and carrying weapons. Aigiri Nandini Lyrics in Telugu Pdf Download

Aigiri Nandini Lyrics in Telugu Song Cradit

Song Title :Aigiri Nandini Lyrics in Telugu
Singer :Rajalakshmee Sanjay
Language :Sanskrit
Composer :Traditional
Lyrics :Adi Sankaracharya
Music Label :Rajshri Soul
Aigiri Nandini Lyrics in Telugu

Aigiri Nandini Lyrics in Telugu

అయి గిరినాండిని నందిత్మెదిని విశ్వవినోదిని నందినుటే
గిరివర్వింధ్యాషిరోధినివాసిని విష్ణువిలసిని జిష్ణునుటే.
దేవత ఓ శితికాంతకుతుంబిని భూకుతుంబిని భురిక్రాటే
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 1 ||

సుర్వర్వర్షిని దుర్దరాధర్షి దుర్ముఖమర్షి హర్షరేట్
త్రిభువన్‌పోషిని షార్తోషోషిని కిల్‌బోష్ మోషిని ఘోషేర్
దానుజ్నిరోషిణి దితిసుత్రోషిని ధర్మడోషోషిని సింధుసుతే
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 2 ||

అయి జగదాంబ్ మాడంబ్ కదంబ్ వనప్రివాసిని హస్రాటే
శిఖారీ శిరోమణి తుంగహిమాలయ శ్రీగానిజలయ మిడిల్.
మధుమదురే మధుకత్ భగింజిని కాతాభంజిని రసారెట్
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 3 ||

అయ్ షట్ఖండ్ సెగ్మెంట్ సెగ్మెంట్
రిపుగజ్గుండ్ విదారంచంద్ పరక్రాంషుండ్ మృగధిపేతే.
ప్రైవేట్ విభాగం
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 4. ||

అయీ రణదుర్మద్ శత్రుధోదత్ దుర్ధర్రంజర్ శక్తిభ్రేట్
చతుర్విచార్ ధీర్నామహాశివ మెసెంజర్ ప్రమధాధిపతే.
దురిత్దురిహ్ దురాశ్యదుర్మతి దానవదుత్ క్రతమతే
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 5 ||

అయీ శరణగత్ వైరవధువర వీరవభాయ్ దయాక్రే
త్రిభువనమస్టక్ షుల్వ్రోధి శిరోధిక్రిమల్ మహల్ శుక్రే.
డుమిదుమితమర్ ధుందుభినదమోహమ్మూరిఫైడ్డిమకరే
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 6. ||

స్వచ్ఛమైన పొగ
బాగా కల్చర్ చేసిన అలంకరించిన విత్తనాలను సాగు చేశారు.
శివశివ్‌షంబ్ నిషుభమహావ్
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 7. ||

ధనురానుషాంగ్ రక్షన్సాంగ్ పెరిస్ఫురాడింగ నాటట్కట్కే
కాంక్‌పరిషంగ్ రిటూరిస్ట్ లాజిస్టిక్స్
క్రాట్చతుర్ంగ్ బాలక్ష్తిరుంగ్ ఘట్టాబుర్ంగ్ రత్తబతుకే
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 8. ||

సుర్లాల్నా తతతే మరియు కాయత్రి కృతాభినోదర్ నృత్యరేట్
కృత్ కుకుత్: కుకుతో గడ్డాడికల్ కుతుహాల్ గనరేట్.
ధుద్కుట్ ధుకుట్ పొగ ధ్వని
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 9. ||

జై జై జవ్య జయజయ్
J ంఖంజిన్జిమి జిన్జుక్ట్ నుపుర్షింజితామ్‌హోట్ దెయ్యాలు.
నాటిట్ నతార్డి నాటి నాట్ నాయక్ నాటిట్నాట్య సుగనరేట్
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 10 ||

అయ్ సుమన్: సుమన్: సుమన్: సుమన్: సుమనోహర్కాంటియుటే
శ్రీతరాజని రజనీరాజ్ని రజనీరాజ్ని కరావాక్ట్రావ్రేటే.
వినండి
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 11 ||

మహావ మల్లమల్లల్లిక్ మల్లితల్లాక్ మల్లార్టేతో సహా
విరిచితావల్లిక్ పల్లికమల్లిక్ జిలికాభిలిక్ వర్గావర్తే.
పూర్తి హృదయపూర్వక
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 12 ||

అవిరలగండ్ గల్నామ్‌డమెదూర్ ముత్మాత్‌ంగజ్రాజపటే
త్రిభువనభూషణ్ భూతకలనిధి రూపయోనిధి రాజసుత.
అయీ సుత్తిజన్ లల్సమానస్ మోహన్ మన్మాత్రజ్ సుట్టే
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 13 ||

కమల్దలమల్ కోమలకాంతి కలకలితమల్ భలాటే
సకలవిలాస్ కలనిలయక్రాం కలిచలట్కల్ హన్స్కులే.
అలీకుల్సంకుల్ కువాలయమండల్ మౌలిమిలాద్బకులాలికులే
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 14 ||

కరామురళీరవ్ వెజిట్కుజిత్ లజిత్కోకిల్ మంజుమాటే
మిలిత్‌పులింద్ మనోహర్‌గుంజిత్ రంజిత్‌షైల్ నికున్‌జగతే.
ఆత్మగౌరవ గొప్ప ధర్మం
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 15 ||

నలుపు మరియు తెలుపు
ప్రణతాసురసుర మౌలిమానిస్ఫర్ దన్షుల్సన్నాఖ్ చంద్రురాచే
జితకాంచల్ మౌలిమ్‌డోరిట్ డిపెండెంట్ కుంజార్ కుంభకుచే
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 16 ||

విజితాషారకరక్ సహస్రకరక్ సహస్రకరకరూనే
గ్రాట్యుటస్ మాంత్రికుడు, మాంత్రికుడు, మాంత్రికుడు.
సూరత్‌సమాధి సమాసమాధి సమాధిసమాధి సుజాత్రతే.
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 17 ||

పద్మలం కరుణానిలయ్ వర్వస్యతి యోనుడినిన్ సుశివే
అయి కమ్లే కమలనిలేయ కమలనిలే: ఒక ప్రకటన కాదు.
తవా పద్మేవ్ సంప్రదాయం
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 18 ||

కనకలసత్కలసింధుజలరనుషినిచి తేగునరుంగ్భూవం
భజతి సా కి షికూకుంభట్టైపిరాంభూసుఖానుభవం.
తవ్ చరణ్ శరణం కర్వానీ నాటమార్వని నివాస్ శివం
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 19 ||

తవ్ విమ్లేండుకుళం వదనేండుమలం సకాలం నాను కులయతే
కిము పురుహుత్పురిందు ముఖి సుముఖిభీర్సౌ విముక్రియాక్తే.
మామా తు మాతం శివనామధనే భవతి దయచేసి కిముత్ క్రియేట్
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 20 ||

అయ్ మెయిన్ దీన్ దయలుత్య ప్లీజ్ ప్లీజ్
అయ జగతో జనని కృపాస్య యతి మరియు హనుమిటాసిరేట్.
యదుచితమత్ర భవతియుర్రియకురుతదురుతపంపకురుటే
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే || 21 ||

Aigiri Nandini Lyrics Download PDF

Aigiri Nandini Lyrics in English

1:- [A] Ayi giri nandini
nandhitha medhini
Viswa vinodhini
nandanuthe
Girivara vindhya
sirodhi nivasini
Vishnu Vilasini
Jishnunuthe

[B] Bhagawathi hey
sithikanda kudumbini
Bhoori kudumbini
bhoori kruthe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

2:- [A] Suravara varshini
durdara darshini
Durmukhamarshani
harsharathe
Tribhuvana poshini
Sankara thoshini,
Kilbisisha moshini
ghosharathe

[B] Danuja niroshini
Dithisutha roshini
Durmatha soshini
Sindhusuthe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

3:- [A] Ayi Jagadambha
Madambha Kadam
Vana priya vasini
Hasarathe
Shikhari siromani
tunghimaalaya
shringanijaalaya
madhyagathe

[B] Madhu Madhure Madhu
kaitabha banjini
Kaitabha banjini
raasarathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

4:- [A] Ayi satha kanda
vikanditha runda
Vithunditha shunda
Gajaadhipathe
Ripu Gajaganda
Vidhaarana chanda,
Paraakrama shunda
mrugathipathe

[B] Nija bhuja dhand
nipaathitha khanda
Vipaathitha munda
bhatadhipathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

5:- [A] Ayi rana durmatha
Shathru vadhothitha,
Durdhara nirjjara
shakthi bruthe
Chathura vichaar
dureena mahashiva
Duthatkrutha
pramathaa dhipathe

[B] Duritha Dureeha
dhurasaya durmathi
Dhanava dhutha
kruithaantha mathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya pardini
ShailaSuthe

6:-[A] Ayi saranagatha
vairi vadhuvara
Veera varabhaya
dhayakare
Tribhuvana
masthaka soola
virodhi Sirodhi
krithamala
shoolakare

[B] Dhumi dhumi thaamara
maho Mukh rikrutha
tigmakare,
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramyaka Kapardini
ShailaSuthe

7:-[A] Ayi nija hoonkruthi
mathra niraakrutha
Dhoomra vilochana
Dhoomra sathe
Samara vishoshitha
sonitha bheeja
Samudhbhava
sonitha bhee jalathe

[B] Shiva shiva shumbha
nishumbhamaha hava
Tarpitha bhootha
pisacharathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

8:-[A] Dhanu ranu shanga
ranakshana sanga
Parisphura danga
natath katake
Kanaka pishanga
prishshathka nishanga
Rasad bhata
shrunga hataa
vatuke

9:-[A] Kritha chaturanga
balakshithi ranga
ghadat Bahuranga
ratad butuke
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

10:-[A] Jaya Jaya japya jaye
jaya shabda
Parastuti tatpara
vishvanute
Bhana Bhana
bhinjjini
bhingrutha noopura
Sinjitha mohitha
bhoothapathe

[B] Nadintha nataartha
Natitha nata nayaka,
Naditha natya
sugaanarathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

11:-[A] Ayi sumanah
Sumanah Sumanah
sumanah sumanohara
kanthiyuthe
Sritha rajanee
rajanee rajanee
rajanee rajanee
kara vakra vrithe

[B] Sunayana vibhramara
Bhramarama Bhramarabra
Bhramarama Bharamara
radhipadhe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

12:-[A] Sahitha mahahava
mallama hallika
Mallita rallaka
mallarathe
Virachitha vallika
pallika mallika
Billika Bhillika
varga Vruthe

[B] Sithakrutha phulla
samulla sitharuna
Thallaja pallava
sallalithe,
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
RamyaKa pardini
ShailaSuthe

13:-[A] Avirala ganda
galanmadha medura
Maththa matangaja
Raajpthe
Tribhuvana
bhooshana bhootha
kalanidhi
Roopa payonidhi
raajasuthe

[B] Ayi suda thijjana
laalasa maanasa
Mohana manmatha
rajasuthe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

14:-[A] Kamala dalaamala
komala kaanthi
Kalakali thaamala
balalathe
Sakala vilasa
Kalanila yakrama
Keli chalathkala
hamsakule

[B] Alikula sankula
kuvalaya mandala
Mauli miladh
bhakulali kule
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

15:-[A] Kara murali rava
veejitha koojitha
Lajjitha kokila
manjumathe
Militha pulindha
manohara gunghjitha
Ranchitha shaila
Nikunjakathe

[B] Nijaguna bhootha
maha sabari gana
Sathguna sambrutha
kelithale
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

16:-[A] Katithata peetha
dukoola vichithra
Mayuka thiraskrutha
Chandra ruche
Pranatha suraasura
mouli mani sphura
Damsula sannakha
Chandraruche

[B] Jitha kanakachala
mauli padorjitha
Nirbhara kunjara
kumbhakuche
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

17:-[A] Vijitha sahasra
karaika sahasra
karaika Sarakara
Karaikanuthe
Kritha sura
thaaraka sangara [x2]
thaaraka
Soonu suthe

[B] Suratha Samaadhi
samaana Samaadhi
Samaadhi Samaadhi
sujatharathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramya Kapardini
Shaila Suthe

18:-[A] Padakamalam
karuna nilaye
varivasya Dhiyonudhi
Nansha shive
Ayi kamale kamalaa
nilaye kamalaa
nilayahssa
kathamna bhaveth

[B] Thava padameva
param Padha Mithyanu
sheelayatho mama
kim na shive
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
Shaila Suthe

19:-[A] Kanakala sathkala
sindhu jalairanu
Sinjinuthe
guna ranga
Bhuvam
Bhajathi sakimna
Shachi kucha
kumbha
Thatipari rambha
sukhanu Bhavam

[B] Thava charanam
saranam kara vani
Nataamara vaani
nivasi shivam
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
Shaila Suthe

20:-[A] Thava Vimaleandhu
kulam vadhnaedhu
malam Sakalam
nanu kulayathe
Kimu puruhootha
pureendu mukhi
Sumukhi bhirasow
vimukhi kriyathe

[B] Mamathu matham
shiva nama dhane
Bhavathi krupaya
kimuna kriyathe
Jaya Jaya hey
Mahishasura mardini
Ramyaka pardini
shaila Suthe

21:-[A] Ayi mai deena
dayalu thaya
krupayaiva Thvaya
bhavi thavyam Mume,
Ayi jagatho janani
kripayasi Yathaasi
Thathaanu mithasi
Rathe

[B] Yaduchitha Matra
bhavathvya rari kurutha
Durutha pama
paakuruthe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
Shaila Suthe

aigiri-nandini-lyrics-in-kannada-pdf-free-download.pdf

Aigiri Nandini Song Lyrics in Telugu Watch Full Video

Aigiri Nandini Lyrics in Telugu

Leave a Comment