Aigiri Nandini Lyrics in Kannada | Aigiri Nandini Kannada Lyrics

Aigiri Nandini Lyrics in Kannada Is a Bhakti Song Aigiri nandini lyrics Sung by Rajalakshmee Sanjay Aigiri nandini lyrics Music Given By Sanjay Chandrasekhar and Aigiri nandini lyrics Lyrics Writing by Adi Sankaracharya Aigiri Nandini Kannada Lyrics This song Relesed by Rajshri Soul Youtube Channel

Aigiri Nandini Kannada Lyrics Song Credit

Song Title :-Aigiri nandini
Singer :-Rajalakshmee Sanjay
Music :-Sanjay Chandrasekhar
Lyrics :-Adi Sankaracharya
Language :-Snaskrit
Music Label :-Rajshri Soul

Aigiri Nandini Lyrics

Aigiri Nandini Lyrics in Kannada

ಆಯಿ ಗಿರಾನಂದಿನಿ ನಂದಿಟ್ಮೆಡಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನೂಟೆ
ಗಿರಿವರ್ವಿಂದಶಿಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುಟೆ.
ದೇವತೆ ಓ ಶಿತಿಕಾಂತಕುತುಂಬಿನಿ ಭುರಿಕುತುಂಬಿನಿ ಭುಕ್ರಿಕೇಟ್
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಸುರ್ವರವರ್ಷಿನಿ ದುರ್ದಾರಧರ್ಷಿನಿ ದುರ್ಮುಖರ್ಮರ್ಶಿನಿ ಹರ್ಷರೇಟ್
ತ್ರಿಭುವನ್ಪೋಶಿನಿ ಶಕಾರ್ತೋಶಿನಿ ಕಿಲ್ಬೋಶ್ ಮೋಶಿನಿ ಘೋಶರೆ
ದನುಜ್ನಿರೋಶಿನಿ ದಿಥಿಸುತ್ರೋಷಿನಿ ಧರ್ಮಡೋಶೋಶಿನಿ ಸಿಂಧುಸೂಥೆ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಆಯಿ ಜಗದಾಂಬ್ ಮದಂಬ್ ಕಡಂಬ್ ವನಪ್ರೀವಸಿನಿ ಹಸ್ರೇಟ್
ಶಿಖಾರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೀಗನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಮ.
ಮಧುಮಾಧುರೆ ಮಧುಕತ್ ಭಾಗಿಂಜಿನಿ ಕ್ಯಾಟಭಂಜಿನಿ ರಸರೆಟೆ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಅಯ್ ಶಟ್ಖಂಡ್ ವಿಭಾಗ
ರಿಪುಗಜ್ಗುಂಡ್ ವಿದಾರಂಚಂದ್ ಪರಕ್ರಮ್‌ಶಂಡ್ ಮೃಗಾಧಿಪಟೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಿಭಾಗ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಆಯಿ ರಣದುರ್ಮದ್ ಶತ್ರುವಾಧಡ ದುರ್ಧರ್ನೀರ್ಜರ್ ಶಕ್ತಿಭ್ರತ
ಚತುರ್ವಿಚಾರ್ ಧೀರ್ನಮಹಶಿವ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪೇಟ್.
ದುರಿತ್ದುರಿಹ್ ದುರಶ್ಯದುರ್ಮತಿ ದಾನವದುತ್ ಕ್ರತಮತೆ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಆಯಿ ಶರಣಾಗತ್ ವೈರವಧುವಾರ್ ವೀರವರಭಾಯ್ ದಯೇಕ್ರೆ
ತ್ರಿಭುವನಮಾಸ್ತಕ್ ಶುಲೋಧಿಕಾರಿ ಶಿರೋಧಿಕ್ರಿಮಲ್ ಮಹಲ್ ಶುಕ್ರೆ.
ಡುಮಿಡುಮಿಟಮರ್ ಧುಂಡುಭಿನಡಾಮೋಹಮ್ಮುರಿಫೈಡ್ ಡಿಮಕರೆ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೊಗೆ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು.
ಶಿವಶಿವಶಂಭ ನಿಶುಂಭಮಹವ್
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಧನುರುನುಶಂಗ ರಕ್ಷನ್ಸಂಗ ಪೆರಿಸ್ಫುರಾಡಿಂಗಾ ನಟಟ್ಕಟ್ಕೆ
ಕನಕಪಿರಿಷ್ಣ ರಿಟರ್ನಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹತಾಬತುಕ್ಕೆ.
ಕ್ರಾಟ್ಚತುರ್ಂಗ್ ಬಾಲಕ್ತಿರುಂಗ್ ಘಟ್ಟಭುರ್ಂಗ್ ರಟ್ಟಬತುಕೆ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಸುರ್ಲಾಲ್ನಾ ತತಥೆ ಮತ್ತು ಕಾಯತ್ರಿ ಕೃತಭಿನಯೋದರ್ ನರ್ತ್ಯರೇಟ್
ಕೃತ್ ಕುಕುತ್: ಕುಕುಥೊ ಗಡ್ಡಡಿಕಾಟಲ್ ಕುತುಹಲ್ ಗಣರಾಟೆ.
ಧುದ್ಕುತ್ ಧುಕುಟ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಸೌಂಡ್ ಧೀರ್ ಮೃದಾಂಗ್ ನೀಂದರಥೆ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಜೈ ಜೈ ಜಪ್ಯ ಜಯಜಯ್
J ಾಂಜಂ h ಿಂಜಿಮಿ h ಿಂ h ಿಕ್ಟ್ ನುಪುರ್ಶಿಂಜಿತ್ಜೋಮತ್ ದೆವ್ವ.
ನಾಟಿಟ್ ನಟಾರ್ಡಿ ನಾಟಿ ನ್ಯಾಟ್ ನಾಯಕ್ ನಾಟಿಟ್ನಾಟ್ಯ ಸುಗನಾರಥೆ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಆಯಿ ಸುಮನ್: ಸುಮನ್: ಸುಮನ್: ಸುಮನ್: ಸುಮನೋಹರ್ಕಂತಿಯುಟೆ
ಶ್ರೀತರಾಜನಿ ರಜನೀರಜ್ನಿ ರಜನೀರಜ್ನಿ ಕರವಾಕ್ಟ್ರಾವರ್ಟೆ.
ಕೇಳು
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಮಹಾ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲಲ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಲಿಟಲ್ಲಲ್ಲಕ್ ಮಲ್ಲಾರ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ
ವಿರಿಚಿತಾವಲ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಕಮಲ್ಲಿಕ್ hi ಿಲಿಕಾಭಿಲಿಕ್ ವರ್ಗಾವರ್ಟೆ.
ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಅವಿರಲಗಂಡ್ ಗಲ್ನದಮೇದೂರ್ ಮಟ್ಟಮಾಟಂಗ್ ಜರಾಜಪಟೆ
ತ್ರಿಭುವನಭೂಸನ ಭೂತಕಲಾನಿಧಿ ರೂಪಯೋನಿಧಿ ರಾಜಸೂತ.
ಆಯಿ ಸುಡ್ತಿಜನ್ ಲಾಲ್ಸಮನಸ್ ಮೋಹನ್ ಮನ್ಮಥ್ರಾಜ್ ಸುಟ್ಟೆ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಕಮಲ್ದಲಾಮಲ್ ಕೋಮಲಕಂತಿ ಕಲಕಲಿಟಮಲ್ ಭಲಾಟೆ
ಸಕಲವಿಲಾಸ್ ಕಲಾನಿಲಾಯಕ್ರಂ ಕಾಲಿಚಲತ್ಕಲ್ ಹನ್ಸ್ಕುಲೆ.
ಅಲಿಕ್ಸುಲ್ಕುಲ್ ಕುವಲಾಯಮಂಡಲ್ ಮೌಲಿಮಿಲಾಡ್ಬಕುಲಾಲಿಕುಲೆ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಕರಮುರಲಿರಾವ್ ವೆಜಿಟ್ಕುಜಿತ್ ಲಜಿತ್ಕೊಕಿಲ್ ಮಂಜುಮಟೆ
ಮಿಲಿಟ್ಪುಲಿಂಡ್ ಮನೋಹರ್ಗುಂಜಿತ್ ರಂಜಿತ್ಶೈಲ್ ನಿಕುಂಜಗಟೆ.
ಖಾಸಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು
ಪ್ರಣತ್ಸುರಸುರ ಮೌಲಿಮಾನಿಸ್ಫರ್ ದನ್ಶುಲಸನ್ನಖ್ ಚಂದ್ರುಚೆ
ಜಿತಕಾಂಚಲ್ ಮೌಲಿಮ್‌ಡೋರಿಟ್ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಂಜಾರ್ ಕುಂಭಕುಚೆ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ವಿಜಿತಶರಕರಕ್ ಸಹಸರಕರಕ್ ಸಹಸ್ರರಕರನುಟೆ
ಕೃತ್ಸುರತ್ ಸಂಗಾರ್ಟಕ ಸಂಗ್ರತಾರಕ ಸುನುಸೂತಾ.
ಸೂರತ್‌ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತ್ರೇಟ್.
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಪದ್ಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಾಯ್ ವರ್ಸ್ಯಾತಿ ಯೋನುಡಿನಿನ್ ಸುಶಿವೆ
ಆಯಿ ಕಮ್ಲೆ ಕಮಲನಲಾಯೆ ಕಮಲನಿಲಾಯೆ: ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ.
ತವಾ ಪದ್ಮೆವ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಕನಕಲಸತ್ಕಲಸಿಂಧುಜಲಾರನುಶಿನಿಚಿ ತೆಗುನಾರಂಗ್‌ಭುವಂ
ಭಜತಿ ಸಾ ಕಿ ಶಿಕಿಕುಕುಂಬಟ್ಟೈರಾಂಬುಸುಖಾನುಭವಂ.
ತವ್ ಚರಣ್ ಶರಣಂ ಕರ್ವಾನಿ ನಟಮರ್ವಾಣಿ ನಿವಾಸ್ ಶಿವಂ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ತವ್ ವಿಮ್ಲೆಂಡುಕುಲಂ ವಡನೆಂಡುಮಾಲಂ ಸಕಲಂ ನಾನು ಕುಲಾಯತೆ
ಕಿಮು ಪುರುಹುತ್ಪುರಿಂದು ಮುಖಿ ಸುಮುಖಿಭಿರ್ಸೌ ವಿಮುಕ್ರಿಯೇಟ್.
ಮಾಮಾ ತು ಮಾತಂ ಶಿವನಮಧ್ನೆ ಭವತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಮುತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

ಆಯಿ ಮೇ ದೀನ್ ದಯಾಲುತ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್
ಆಯಿ ಜಗತೋ ಜನನಿ ಕೃಪಯಸ್ಯ ಯತಿ ತತುಮನುಮಿಟಸಿರೆಟೆ.
ಯದುಚಿತಮಾತ್ರ ಭವತ್ಯೂರಿಯಕುರುತದುರುತಂಪಂಪಕುರುತೆ
ಜೈ ಜೈ ಒ ಮಹಿಷಾಸುರಮಾರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಾಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ್ಸೂಯಿಟ್

Aigiri Nandini Lyrics in Kannada

Leave a Comment